Make your own free website on Tripod.com


 

Macedonia.GIF (378295 bytes)

Fotografii od Ohridsko, Prespansko i Dojransko Ezero:

18.jpg (297422 bytes)     Dojran 1.jpg (253197 bytes)Dojran 2.jpg (241337 bytes)    Ohrid vo zajdisonce.jpg (203098 bytes)

Ohridski breg.jpg (553758 bytes)     Prespa Lake.JPG (256137 bytes)     13.jpg (172767 bytes)

19.jpg (274810 bytes)    Prespa Lake - Oteshevo.JPG (95963 bytes)    Zalez.jpg (435982 bytes)